مرثیه‎خوانی صنعتگران

بازار داغ مالیات، تن سرد صنعت چاپ

  • پنج شنبه, 21 تیر 1397 ساعت 07:15
  • منتشرشده در چاپ

  

آمارهای دقیقی از درآمد دولت در این حوزه موجود نیست اما برآوردها نشان می‏دهند بیشترین درآمد دولت از مالیات برارزشافزوده تامین میشود. هماکنون این قانون در بیش از 140 کشور جهان به اجرا گذاشته شده است.

با این همه دریافت مالیات برارزشافزوده در شرایط فعلی اقتصادی اما و اگرهای فراوانی را برای جامعهی اقتصادی ایران به همراه داشته است تا جایی که معاون سازمان امور مالیاتی، حل مشکلات اقتصادی را با کمک مالیات برارزشافزوده امری غیرکارشناسی و فراری روبهجلو از سوی برخی از دستگاهها دانسته است.

صاحبنظران معتقدند که مالیات برارزشافزوده دارای سه عیب بزرگ است. ابتدا همهی افراد اعم از فقیر و ثروتمند به یک نسبت برای خرید کالای مورد نظر خویش مالیات میپردازند، در مراحل بعد برای کنترل کیفیت کار لازم است سازمان اداری مفصل و پرخرجی به وجود آید تا صحت عملکرد سیستم مالیات برارزشافزوده تضمین شود و در نهایت به افزایش تورم کمک می‏کند.

در این میان چاپخانه‏ها و بنگاه‏های کوچک که در زیر فشارهای اقتصادی کمر خم کرده‏اند، دریافت مالیات برارزشافزوده را کاری نادرست می‏دانند. آنها وجود سرمایهگذاری سنگین در این حوزه را کاری ضررده قلمداد میکنند زیرا با کاهش مشتری روبهرو شده و هزینه‎‎های سرباری بر گردن تولید تحمیل میشود.

در این میان تنها ناشران توانسته‏اند که از مصوبه‏های قانونی استفاده کنند و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.

مدیرعامل چاپخانهی «هادی» به تاریخ تصویب قانون معافیت از مالیات اشاره دارد و می‏گوید: تصمیمات اتخاذ شده در حدود 15 سال پیش توسط روسای مجلس شورای اسلامی ( ناطق نوری و مسجد جامعی) سبب شد تا ناشران به عنوان فعالان عرصهی فرهنگ، شناسایی و در حمایت از آنان معافیت مالیاتی تصویب شود. این واقعه صرفا در بخش نشر روی داد و چاپخانهها از این امر مستثنی نشدند.

مهدی رمضانی ادامه می‏دهد: کشورهای فرانسه و آلمان از جملهی اولین اجراکنندگان  قانون مالیات در میان کشورهای عضو اتحادیهی اروپا بودند. هم اکنون مالیات برارزشافزوده به عنوان یک قانون در همهی دنیا پذیرفته و به اجرا گذاشته‌ شده است.

در چنین شرایطی دستگاه مالیاتی دولت‏ها، اولین شریک در تجارت شما تلقی میشود که حتی قبل از تقسیم سود بین شرکاء، سهم خود را مطالبه و دریافت می‏کند.

بررسی‏ها نشان می‏دهند مالیات به تولید ناخالص داخلی در برخی از این کشورها تا ۴۵ درصد نیز می‏رسد. در ایران نیز با تغییر مکانیزم محاسبات مالیاتی و تقویت اطلاعات دولت، نرخ بالایی از بودجهی سالانهی کشور به درآمدهای مالیاتی اختصاص پیدا کرده است. برای مثال افزایش22 درصدی درآمد مالیاتی در لایحهی بودجهی ۱۳96 نسبت به سال قبل به چشم میخورد و در سال ۱۳97 نیز 35 درصد از درآمد دولت از مالیات خواهد بود.

هیچ ناشری مالیات پرداخت نمیکند اما برخی ناشران که در کنار انتشاراتی خود چاپخانه نیز تاسیس کردهاند و به کار چاپ میپردازند، چاپخانههایشان از پرداخت مالیات معاف نیستند و مالیات اخذشده متعلق به چاپخانهی این دسته از ناشران است.

وی در پاسخ به قانون مالیات برارزشافزوده می‏گوید: مالیات بر ارزش افزوده ابتدا به‎صورت پایلوت و آزمایشی به مدت پنج سال پیشبینی و اعمال شد پس از آن برای دو سال دیگر در مجلس تصویب  و تمدید شد.

چون مالیات یکی از ارکان مهم اداره کشور بوده و در کشورهای توسعهیافته نیز نقش اصلی را در تأمین بودجه دولتها ایفا میکند، حذف این مهم امکانپذیر نخواهد بود.

فعالان اقتصادی میدانند که مهمترین و بیشترین درآمد دولت در بین مالیاتهای غیرمستقیم مالیات برارزشافزوده است. از آنجایی که مالیات برارزشافزوده باعث افزایش سریع درآمد دولت آن هم از طریق غیرعلنی میشود بسیار مورد توجه و علاقهی دولت‎ها و بعضی طراحان سیاستهای اقتصادی قرار دارد. بدین ترتیب برنامهریزیهای فراوانی برای این نوع درآمدها در دولت وجود دارد.

مالیاتهای ناعادلانه

نحوه‎ی دریافت مالیات نیاز به بازنگری دارد. از سوی دیگر بوروکراسی اداری که در تکمیل فرآیندش قرار دارد سخت و طاقتفرسا است.

قانون مالیات برارزشافزوده معایب خاص خود را نیز دارد. این مهم با توجه به افت‎وخیزهایی که در سالهای اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است شرایط را برای ادامهی حیات تولیدکنندگان دشوار کرده است. تولیدکننده به‎جای اینکه به دنبال مشغلههای موجود در تولید باشد مجبور میشود تا موضوعاتی جانبی را پیگیری کند و از سوی دیگر تحت فشار تحریمها و مشکلاتی همچون پرداخت تعرفهی گمرک، تهیهی مواد اولیه، بیمهی کارگران و دریافت وام قرار میگیرد و دلزدگی و خستگی تنها دستاوردهای پایانی برای یک تولیدکننده هستند.

 در عین حال هزارتوی کاغذ بازیهای مالیاتی نوعی وقتکشی بوده که ضرر فراوانی را بر فعالان این عرصه تحمیل کرده است.

همین روند سبب شده تا بسیاری از تولید کنندگان و صنعتگران دست از تولید برداشته و سرمایههای خود را در بانک‏ها و مسیرهای موازی تولید به کار بگیرند

در چنین شرایط اقتصادی، برخی چاپخانه‏داران ترجیح می‏دهند تا سرمایه خود را به خرید کاغذ اختصاص دهند و در زمان مناسب آن را به‎ فروش برسانند چرا که صرفهی اقتصادی قابلتوجهی را برای آنان در پی ‏دارد. این یک بعد از چالشهای موجود در صنعت چاپ محسوب میشود، از این رو نباید فراموش کرد که اصلاح مسیر اقتصادی ضروری است و چنانچه در دستور کار قرار نگیرد، همهی جامعه آسیب خواهد دید.

نوسانات قیمت ارز در ابتدای سال جاری تاثیر قابلتوجهی بر تولید گذاشت و زمینهساز مشکلات متعدد برای چاپخانهها شد به نحوی که میزان پرونده‎های مالیاتی افزایش چشمگیری داشته و تولیدکنندگان را با بحران مواجه کرده است.

رویکرد خاصی باید در دستور کار قرار بگیرد تا بتوانیم راهی به سمت توسعه در پیش بگیریم، هماکنون افزایش سرسامآور هزینه‏های بنگاه‏ها و چاپخانههای کوچک که مستقیما تحتتاثیر  تحولات اقتصادی قرار دارند ادامهی فعالیت تولید را با چالش همراه کرده است. 

بررسی‏ها نشان می‏دهند که تحولات جامعه در مسیر توسعه ادامه دارد و بنگاههای کوچک نمیتوانند در مقابل این تغییرات دوام بیاورند و هیچ راهی جز ادغام در واحدهای بزرگتر ندارند.

ایجاد مجموعههای کاری بزرگ علاوه بر بالا بردن کیفیت کالا جلوی ضرردهیهای متعدد چاپخانههای کوچک را نیز می‏گیرد.

فناوری و تکنولوژی هر روز در جهان پدیده‎های نوینی را به جامعهی انسانی تقدیم می‏کند. ورود کتابهای قلمی و صدها تکنولوژی بهروز علاوه بر تغییر ذائقهی مصرفکننده، بازار را برای حضور واحدهای قدیمی وکوچک مخدوش میکند. برای همراهی با این موج توسعه، باید بر آن سوار شد و مسیرهای جدیدی را برای کسبوکارهای سودمند فراهم کرد.

از آنجا که نمیتوان همهی انتظارات خودرا از دولت طلب کرد حرکت در مسیر کارآفرینی با توجه به تکنولوژیهای جدید امری مهم تلقی شده و حضور پر قدرت بخش خصوصی را طلب میکند. صنعت چاپ حوزهای است که میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال به کاهش رکود و توسعهی فضای کسبوکار کمک کند لذا حرکت در مسیر توسعه برای آن امری ضروری محسوب میشود.

زمانی یک بنگاه تولیدی میتواند در مسیر درست حرکت کند که بسترهای لازم برای تحول فراهم شوند. در این میان می‎توان رموز اصلی کارآفرینی و موفقیت را چه در صنعت چاپ و چه در حرفههای دیگر در چند سر فصل هوشمند عمل کردن، استفاده از ابتکار عمل، نحوه‎ی بکارگیری پرسنل و سختکوشی بررسی کرد. / انسیه بغدادی

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در پنج شنبه, 21 تیر 1397 ساعت 09:29
  • اندازه قلم