آغاز فعالیت نشریه ادبی «چامه»

چامه پا به عرصه حیات گذاشت

 

اولین شماره ماهنامه ادبی با عنوان «چامه» که محتـوای آن بـر شـعر، داسـتان و گـپ اسـتوار اسـت، در سال ۹۷ منتشر شد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایسنا، محمد صادق رحمانیان (صادق رحمانی) مدیر رادیو فرهنگ و صاحب امتیاز و مدیر این دوماهنامه در مقدمه‌ آورده است: دو ماهنامه ادبـی چامـه، دریچـه‌ای اسـت بـرای دیـدن و لـذت بـردن از شـعر و داسـتان امـروز. چامـه بـر آن اسـت تـا بـا ایـن هنـر دیریـن کـه بـا تـار و پـود ایرانیـان در هـم تنیـده شـده و بـا سـنت فکــری مــردم مــا همخوانــی و همخونــی دارد، بــه خلــوت رؤیایــی علاقـه‌منـدان راه یابد. بـرای آشـنایی هـر چـه بیشـتر افـق‌هـای فکـری و هنـری ایـران و جهـان شـعر و داسـتان ترجمـه را نیـز از نظـر دور نخواهیـم داشـت و در هــر شــماره از بهتریــن آثــار پیشــرو شــعر و داســتان امــروز جهـان بهـره خواهیـم بـرد. بــرای شــناخت و بازشــناخت میــراث فرهنگــی و ادبــی ایــران زمیــن، شــعر و داســتان فارســی زبانانــی کــه در قلمــرو ایــران فرهنگـی قلـم مـی زننـد نیـز پیـش چشـم خواهیـم داشـت و آثـار نویسـندگان و شـاعران فارسـی زبـان را بـا هـدف ترویـج و گسـترش زبــان فارســی منتشــر خواهیــم کــرد.

وی در ادامه آورده است: تجربـه هـای ادبـی شـاعران و نویسـندگان، گنجینـة ارزشـمندی اسـت کـه مـا از طریـق گفـت و گـو بـا اهـل نظـر تـاش خواهیـم کــرد، عصــارة اندیشــه و مهــارت ادبــی آنــان را بــه نســل امــروز منتقــل کنیــم.

رحمانیان در مقاله «چامه» به محتـوای چامـه که بـر شـعر، داسـتان و گـپ اسـتوار اسـت اشاره کرده است و عنوان می‌کند، قصـد اصلــی بــر لــذت بــردن از ادبیــات است. نوشــته‌هــای چامــه، آمیــزه‌ای خواهــد بــود از آثــار خیــال‌انگیــز اهــل قلــم نسـل هـای پیشـین تـا نوآمـدگان امـروز. بـا ایـن نـگاه مـا مـی‌توانیـم بـا تکیـه بـر گذشـته پـر افتخـار ادبـی خـود چشــمی بــه ادبیــات مــدرن نیــز بگشــاییم.

به گفته‌ی وی قرار است، در ســال دو ویــژه نامــه نیــز تــدارک دیــده شود تــا از زوایــای مختلــف و متفــاوت یــک موضــوع دنبال شود. در هـر شـماره حداقـل سـه گفـت و گـوی مفصـل برای خواننـدگان تـدارک دیده می‌شود. گفـت و گـو بـا سـرآمدان قلمـرو شـعر و داسـتان ایـران و جهـان، کارگاه شــعر و ترجمــه از جمله بخش‌های این دو ماهنامه است.

رحمانیان آورده است: بــرای نخســتین بــار در یــک مجلــة ادبــی برخــی برنامـه هـای وزیـن در رادیـو را بـه دلیـل علاقه شـخصی و اســتفاده دیگــران از میــراث ادبــی ایرانیــان انتشــار خواهیــم داد. از پــی چنیــن ایــده ای برنامــة نــام آوران ایــران زمیــن رادیــو فرهنــگ و ادبیــات ایــران بــه روی کاغــذ آمــده اســت.

باد و برگ عباس کیارستمی، من ببرم پیچیده به بالی خشم و هیاهو اسکندر صالحی، بخش هایی از رمان من ببر نیستم محمدرضا صفدری، نم نم باران بر تارهای پریشان ضیاء‌الدین خالقی، شعر و داستان و فضای مجازی و عشق این حقیقت بی مرز محمدرضا تقی دخت، افسانه ایرانی آلبرت کوچویی و ... از جمله محتویات این ماهنامه است.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در پنج شنبه, 22 شهریور 1397 ساعت 08:51
  • اندازه قلم

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی